Hallituksen puheenjohtajan tervehdys

Laadukasta päihdekuntoutusta jatkuvasti kehittäen

Vuosi 2022 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Vuoden 2022 aikana selvitettiin, miten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan ja päihdeasiakkaiden kuntoutuspalveluiden tulevaisuuteen. Toiminnan kehittämisessä pyrittiin kiinnittämään huomiota erityisesti kuntoutustoiminnan menetelmiin ja laatuun. Pohdinnassa oli, miten yhdistyksen toimipisteiden käyttöasteet tulevat kehittymään uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Oletuksena oli, että voimassa olevien sopimusten mukaisesti asiakaskysyntä pysynee melko vakiona.

Työn vaativuuden arvioinnin prosessia (TVA) jatkettiin toimintavuonna. Prosessi on ollut ennakoitua monimutkaisempi, ja se saatiin pääpiirteissään valmiiksi syksyllä 2022.

Taloudellisesti toimintavuosi oli hieman parempi kuin edeltävät vuodet. Kysynnän epätasaisuus vaikuttaa merkittävästi toiminnan tulokseen. Toiminnan tehostaminen ja pienet purot ovat vähentäneet toimintakuluja. Toimintavuoden aikana aloitettiin selvitystyö, missä muodossa yhdistys tuottaa tulevaisuudessa kuntoutuspalveluita. Selvitystyön on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana.

VAK ry:lle myönnettiin edelleen valtionavustusta päihteitä käyttävien äitien hoito- ja kuntoutuspalveluiden turvaamiseen. Avustuksen avulla on jatkettu perhekuntouksen kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on auttaa päihteitä käyttäviä raskaana olevia, juuri synnyttäneitä tai vauvaperheiden äitejä sekä muuta perhettä ja läheisiä.

Esitän kiitokset yhteistyökumppaneille ja palveluitamme käyttäneille kunnille. Erityiset kiitokset haluan osoittaa työntekijöillemme ja hallituksen jäsenille toimintavuonna antamistaan panoksista yhdistyksen hyväksi sekä laadukkaan päihdekuntoutuksen toteuttamiseksi.

Lieto 23.2.2023

Kimmo Sainio   

VAK ry:n hallituksen puheenjohtaja

Kuvassa nurmikolla ringissä seisovien ihmisten kengät ylhäältä päin kuvattuna.