Mikkeli-yhteisö

Mikkeli-yhteisö on perustettu vuonna 1998 ja omaa vankat juuret sekä osaamisen yhteisöhoidollisen päihdekuntoutuksen osalta. Toimimme valtakunnallisesti tarjoten päihde- ja peliriippuvuuskuntoutusta täysi-ikäisille asiakkaille sekä pariskunnille.

Mikkeli-yhteisössä on käytössä ASTA-työskentelyn® toimintamalli, joka tarkoittaa kuntoutuksen asiakaslähtöistä suunnittelua, toteutusta ja arviointia. ASTA-työskentelyn® peruslähtökohtia ovat asiakkaan elämäntilanne sekä hänen oma motivaationsa muutokseen ja riippuvuudesta toipumiseen. Työskentelymalli korostaa asiakkaalta saadun palautteen merkitystä yksilöllisessä kuntoutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Asiakkaat asiakasryhmittäin 2022:

  varsinaiset asiakkaat 72 74 %
  intervallijaksolla olleet asiakkaat 21 21 %
  peliriippuvuusasiakkaat 2 2 %
  kriisijaksolla olleet asiakkaat 3 3 %
  YHTEENSÄ ASIAKKAITA 98 100 %

  Koulutukset, joihin henkilökunta osallistui vuonna 2022:

  • kognitiivisen lyhytterapian koulutusohjelma
  • Rikosseuraamuslaitoksen Ohjauspyörä-koulutus
  • voimavarakeskeinen traumatyöskentely -koulutus
  • henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden täydennyskoulutus
  • Lean-koulutuskokonaisuus

  Lisäksi koko henkilöstölle järjestettiin ensiapuvalmiuteen ja rahapeliriippuvuuteen liittyviä koulutuksia.

  Mikkeli-yhteisön henkilökunta on osallistunut seuraaviin koulutuksiin ja tapahtumiin:

  Käyttäjäkunnat

  Kuvassa 76 laatikkoa ja numero 76.

  Vuonna 2022 VAK ry:n palveluja käytti 76 eri kuntaa tai kuntayhtymää.

  Hoidetut riippuvuudet

  Chart by Visualizer

  Vertailu vuoteen 2021: Alkoholi 15 %, huumeet 50 %, sekakäyttö (alko+huume+lääke) 35 %, lääkkeet tai muu riippuvuus 0 %.

  Asiakkaiden ikäjakauma

   

  Chart by Visualizer

  Varsinaisista asiakkaista v. 2022 N=72 ja v. 2021 N=77.

  Asiakkaiden hoitoajat

   

  Chart by Visualizer

  Päihdeaineet

  Chart by Visualizer


  Kuntoutustoiminta

   

  Vuosi 2022 aloitti Mikkeli-yhteisön 24:nnen toimintavuoden. Mikkeli-yhteisön perustehtävä on tuottaa laadukasta yhteisöhoitoon pohjautuvaa laitoskuntoutusta huume-, lääke-, alkoholi- ja peliriippuvaisille henkilöille, joiden kuntoutuminen avohoidon keinoin on riittämätöntä. Myös monidiagnoosiasiakkaiden hoitaminen Mikkeli-yhteisössä on mahdollista. Lisäksi Mikkeli-yhteisö toimii Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyökumppanina ja tarjoaa kuntoutusta myös vankeus- ja sakkotuomiota suorittaville asiakkaille.

  Mikkeli-yhteisössä kuntoutuksen tavoitteena on laaja-alainen elämäntavan muutos ja asiakkaan kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Asiakkaalla on mahdollisuus ammatillisen avun ja vertaisryhmän tuella selviytyä pidempiaikaisista elämäntilanteen ongelmista, irrottautua päihteistä, epäsosiaalisesta elämäntavasta sekä rikollisuudesta ja löytää keinoja sekä välineitä päihteettömään arkeen ja elämään.

  Mikkeli-yhteisön kuntoutuksen menetelmät pohjautuvat Käypä hoito -suositusten mukaisiin, laajaan käytännön kokemukseen sekä tieteelliseen näyttöön perustuviin yksilö-, ryhmä ja verkostohoidon menetelmiin. Lisäksi kuntoutuksessa hyödynnetään kokemusasiantuntijoita sekä vertaisryhmiä osana työskentelyä.

  Keskeinen menetelmä Mikkeli-yhteisön tarjoamassa kuntoutuksessa on yhteisöhoito ja psykososiaalisen kuntoutuksen keskeisyys. Yhteisön asiakkaat voivat vaikuttaa kuntoutusyksikön sekä sen arjen toimintaan, joka luo aidon osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuden sekä kokemuksen kuntoutuksen aikana.

  Mikkeli-yhteisön arjessa opetellaan yhdessä terveyttä ja hyvinvointia tukevaan vuorokausirytmiin. Päiväohjelma rakentuu säännöllisen levon, ruokailun, työtehtävien, yksilö- sekä ryhmämuotoisen työskentelyn sekä vapaa-ajan viettämisen pohjalle. Jokainen kuntoutuja osallistuu Mikkeli-yhteisössä arkipäivin kuntouttavan työn työryhmiin, jossa työskennellään siivouksen, ruoanvalmistuksen sekä erilaisten kunnossapitotehtävien parissa. Arjen taitojen harjoitteleminen sekä säännönmukaisuus tukee kuntoutujan arjen hallinnan taitoja myös kuntoutuksen jälkeen. Kuntouttavan työtoiminnan sekä siihen liittyvän vastuun saamisen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä sekä kokemuksia pärjäävyydestä.

  Asiakkaiden kuntoutumisen etenemistä sekä kuntoutustoiminnan sisältöä sekä vaikuttavuutta arvioidaan viikoittain ASTA-työskentelyn avulla. Asiakas arvioi oman hyvinvointinsa ja kuntoutuksensa etenemistä viikoittaisissa arviointikeskusteluissa omaohjaajan kanssa sekä kuntoutustoiminnan ja sisällön vaikuttavuutta ryhmätasolla. Lisäksi asiakaspalautetta kuntoutuksesta kerätään kaikilta kuntoutuksessa olleilta asiakkailta. Vuoden 2022 aikana palautteen keräämisessä siirryttiin sähköiseen lomakkeeseen, joka asiakkaalla on mahdollista täyttää esimerkiksi oman mobiililaitteensa kautta. Kerättyä asiakaspalautetta hyödynnetään yksikön kuntoutustoiminnan kehittämisessä ja saatu palaute käydään yhdessä läpi henkilöstön kanssa.

  Vuoden 2022 alusta alkaen Mikkeli-yhteisössä luovuttiin perhekuntoutuksen toteuttamisesta ja tehtiin päätös sen keskittämisestä Kankaanpään A-kodille. Yksikössä toteutettiin toimiluvan muutosprosessi ja uuden toimiluvan mukaisesti Mikkeli-yhteisö tuottaa riippuvuuskuntoutusta 15 asiakaspaikalla. Toiminnan keskittäminen yksilökuntoutuksen tuottamiseen on mahdollistanut kehittämistyön kohdentamisen yksilökuntoutuksen prosesseihin sekä mahdollistanut jatkossa tilojen puolesta yhden hengen huoneet kuntoutuksessa oleville asiakkaille.

   

   

  Hoitojaksot

   

  Mikkeli-yhteisön vuoden 2022 toiminnan yhdeksi tavoitteeksi oli kirjattu asiakaskysynnän turvaaminen. Hoitopäiviä vuonna 2022 oli yhteensä 4 904 ja hoitopäivien määrä pysyi lähes samana vuoteen 2021 verrattuna. Kuntoutusjaksojen jälkeen osa asiakkaista on käynyt intervallijaksoilla, jotka ovat olleet kestoltaan pääsääntöisesti 7 vuorokautta.

  Kuntoutuksen kysyntä sekä yksikön käyttöaste vuonna 2022 oli kaiken kaikkiaan hyvällä tasolla. VAK ry:n kuntoutuspalveluja käytti yhteensä 76 kuntaa tai kuntayhtymää, joka on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna ja kertoo toiminnan valtakunnallisesta laajuudesta.

  Vuonna 2022 kuntoutuksessa olleiden asiakkaiden keski-ikä oli 31 vuotta. Mikkeli-yhteisön päihdekuntoutukseen saapuvista asiakkaista valtaosalla kuntoutukseen tulon syynä on alkoholin, huumausaineiden sekä lääkkeiden sekakäyttö (40 %). Alkoholia pääpäihteenään käyttäviä asiakkaita kuntoutuksen vuonna 2022 käyneistä asiakkaista oli 21 prosenttia, jonka osalta näkyy merkittävää kasvua vuoteen 2021 verrattuna (15 %).

  Kuntoutusjaksot Mikkeli-yhteisössä ovat kestoltaan keskimäärin 7–30 vuorokautta. Kuntoutusjaksojen pituudessa on ollut havaittavissa kasvua vuoden 2022 aikana, erityisesti nuorten asiakkaiden (18–30-vuotiaiden) sekä iäkkäiden (yli 61-vuotiaiden) osalta. Vuosi 2022 on edelleen vahvasti näyttänyt sen, että asiakkaiden saapuessa kuntoutukseen on monen elämäntilanne vaikea ja ongelmat monisyisiä. Asiakkaiden vaikeutuneet ongelmat ja elämäntilanteet sekä lyhentyneet kuntoutusjaksot ovat ohjanneet kehittämään kuntoutuksen sisältöä ja prosessia vastaamaan tätä näkyvillä olevaa tarvetta. Myös neuropsykiatrisesti sekä psyykkisesti sairastavien asiakkaiden määrä on ollut selvästi kasvussa.

  Henkilöstö

   

  VAK ry on työnantajana työntekijälähtöinen organisaatio. Tällä tarkoitamme ennen kaikkea sitä, että kohtelemme henkilöstöä yhdenvertaisesti, reilusti ja työntekijöiden tarpeita huomioiden. Työhyvinvointia pyrimme ylläpitämään kattavasti ja monipuolisesti. Mikkeli-yhteisössä työskentelee sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisista koostuva työryhmä. Osalla henkilökunnasta on myös oma toipumiskokemus ammatillisen koulutuksen lisäksi. Vuoden 2022 aikana Mikkeli-yhteisön vakituinen henkilöstö täydentyi yhdellä uudella työntekijällä (sosionomi AMK). Rekrytoinnin kautta Mikkeli-yhteisön osaaminen erityisesti neuropsykiatristen asiakkaiden kuntouttamisen osalta vahvistui.

  Mikkeli-yhteisön henkilöstöön kuului vuoden 2022 lopussa seuraava kokoonpano:

  • johtaja Sini Korva, sosiaalityöntekijä (YTM)
  • 3 sairaanhoitajaa
  • 3 sosionomia
  • 2 lähihoitajaa
  • 1 toiminnallinen ohjaaja/tukipalvelut, kokemusasiantuntija
  • 1 lääkäri osa-aikaisesti

  Mikkeli-yhteisö tekee oppilaitosyhteistyötä alan oppilaitosten kanssa ja vuoden 2022 aikana toimimme harjoittelupaikkana usealle sosiaali-, terveys- ja nuorisotyön opiskelijalle. Lisäksi järjestimme alan opiskelijoille ja opintoryhmille Mikkeli-yhteisön infotilaisuuksia. Mikkeli-yhteisö on toiminut vuoden 2022 aikana usealle henkilölle myös kuntouttavana työtoimintapaikkana, työkokeilupaikkana sekä yhteistyössä rikosseuraamuslaitoksen kanssa yhdyskuntapalveluksen suorittamispaikkana.

  Toiminta- sekä koulutussuunnitelman mukaisesti työntekijöiden osaamisen kehittämiseen panostettiin vuoden 2022 aikana. Koko henkilöstölle järjestettäviä koulutuksia toteutettiin ensiapuvalmiuteen ja rahapeliriippuvuuteen liittyen. Vuoden 2022 aikana kolme Mikkeli-yhteisön työntekijää aloittivat kaksivuotisen kognitiivisen lyhytterapian koulutusohjelman. Lyhyempien koulutusten osalta osallistuttiin Rikosseuraamuslaitoksen Ohjauspyörä-koulutukseen, voimavarakeskeinen traumatyöskentely -koulutukseen, Päihdepäiville, Sosiaalialan asiantuntijapäiville sekä Huumetyöläisten neuvottelupäiville. Yksikön johtaja Sini Korva osallistui myös EFTC-konferenssiin Skotlannin Glasgow’ssa. Lisäksi yksikön johtaja täydensi osaamistaan henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden osalta XAMKin avoimen ammattikorkeakoulun täydennyskoulutustarjonnan kautta sekä osallistumalla Lean-koulutuskokonaisuuteen.

  Henkilöstön työssäjaksamista sekä työn, työyhteisön että toimintatapojen kehittämistä toteutettiin koko vuoden ajan systemaattisesti. Koko työyhteisön kuukausittaisia kehittämispäiviä järjestettiin koko vuoden ajan, ja uuden työnohjaajan kanssa aloitettiin kuukausittainen työnohjausprosessi.

  VAK ry tarjoaa henkilöstölleen kattavat työterveyshuollon palvelut Pihlajalinna Oy:n tuottamana. Työterveyshuollon kanssa jatkettiin vuonna 2022 yhteistyötä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä henkilöstölle tehtiin työhyvinvointikysely, jonka tuloksia käytiin lävitse niin työterveyden kuin henkilöstön kanssa.

  Työntekijöiden hyvinvointia tuettiin myös Epassi-edulla sekä mahdollistamalla koko henkilöstölle kuukausittain kaksi tuntia palkallista työaikaa oman hyvinvoinnin tukemiseksi. Uutena työsuhde-etuna otettiin käyttöön työsuhdepolkupyörän verovapaa hankintamahdollisuus.

  Työntekijälähtöisellä työvuorosuunnittelulla, jossa huomioidaan henkilöstön työvuoro- ja lomatoiveet, pyrittiin tukemaan työntekijöiden työssäjaksamista sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Sijaisten käytöllä on turvattu yhteisten kehittämispäivien toteuttaminen, mutta myös pyritty vähentämään vakituisten työntekijöiden työssä kuormittumista sairasloma- ja muissa poissaolotilanteissa.

  Mikkeli-yhteisöstä tehtiin vuoden aikana yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa. Näitä ovat muun muassa Rikosseuraamuslaitos, NA- ja AA-toiminta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Sovatek-säätiö sekä Itä-Suomen päihdefoorumi. Koronarajoitusten poistuttua alan seminaari- ja muu tapahtumatoiminta pääsi uudelleen käyntiin. VAK ry osallistui Oulussa järjestetyille Sosiaalialan asiantuntijapäiville sekä verkkotapahtumana järjestetyille Päihdepäiville.

   

  Työsuojelutoiminta

   

  Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden 2022 aikana säännöllisesti. Omavalvontasuunnitelma päivitettiin, sekä laadittiin varautumissuunnitelma äkillisiin toiminnan muutostilanteisiin.

   

  Tilat

   

  Mikkeli-yhteisön toimitilojen osalta on laadittu 5-vuotinen korjaus- ja remontointisuunnitelma, jonka tavoitteena on ylläpitää toimitilojen käyttökuntoa. Toimitilojen kunnossapidosta vastaa yksikössä työskentelevä toiminnallinen ohjaaja, joka on koulutukseltaan tekninen kiinteistönhoitaja.

  Vuonna 2022 tilojen osalta tehtiin tarvittavia pienempiä huolto- ja korjaustyöitä sekä tehtiin muun muassa kalustehankintoja yleisen viihtyvyyden lisäämiseksi. Päätalon yleisten tilojen osalta toteutettiin kevyt pintaremontti.

  Yhteistyötahot:

  • Rikosseuraamuslaitos
  • NA- ja AA-toiminta
  • Sovatek-säätiö
  • Itä-Suomen päihdefoorumi
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu