Kankaanpään A-koti

Kankaanpään A-koti on vuonna 1952 perustettu riippuvuussairauksien hoitoon erikoistunut kuntoutuslaitos. Toimimme valtakunnallisesti tarjoten laadukasta ja vaikuttavaa yksilö-, pari- ja perhekuntoutusta. Toimintamme arvolähtökohtina ovat asiakkaan yksilöllisyyden arvostaminen, yhteisöllisyys ja voimavarakeskeisyys. Kankaanpään A-koti on asiakkaalle turvallinen ja muutosta edistävä kuntoutusyhteisö sekä joustava ja luotettava yhteistyökumppani.

Kankaanpään A-kodilla toimii kolme kuntoutusyhteisöä: peruskuntoutusyhteisö, jonka toiminta on jaettu kahteen pienyhteisöön (4- ja 5-yhteisö); jatkokuntoutusyhteisö (Joukanen) sekä perhekuntoutusyhteisö. Tarjoamme kuntoutusta myös sakko- tai vankeusrangaistusta suorittaville vangeille.

Kuntoutusmenetelmämme perustuvat Käypä hoito -suositusten mukaisiin menetelmiin, pitkälliseen kokemukseen sekä jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. A-kodin toimintafilosofian perustana on vahva yhteisöllinen toimijuus, jossa koko yhteisöä käytetään tietoisesti asiakkaan kuntoutusta eteenpäin vievänä tekijänä. Vertaistuen merkitys korostuu osana kuntoutumista.

A-kodilla on käytössä ASTA-työskentelyn® toimintamalli, joka tarkoittaa kuntoutuksen asiakaslähtöistä suunnittelua, toteutusta ja arviointia. ASTA-työskentelyn® peruslähtökohtia ovat asiakkaan elämäntilanne sekä hänen oma motivaationsa muutokseen ja riippuvuudesta toipumiseen. Työskentelymalli korostaa asiakkaalta saadun palautteen merkitystä yksilöllisessä kuntoutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan, ja sitä kautta auttaa asiakasta etenemään muutosvaiheesta seuraavaan.

Asiakkaat asiakasryhmittäin 2022:

varsinaiset asiakkaat  178  72 %   
uudet intervalliasiakkaat  32 13 %   
lapset  30 12 %   
peliriippuvuusasiakkaat 5 2 %
kriisiasiakkaat  1 %   
yhteensä asiakkaita 248 100 %  

Koulutukset, joihin henkilökunta osallistui vuonna 2022:

  • päihde- ja mielenterveystyön erikoistumisopinnot
  • psykoterapiaopinnot
  • kognitiivinen lyhytterapia
  • akupunktio
  • NEPSY (neuropsykologinen valmentaja)
  • yhteisöhoidon koulutus

 

Käyttäjäkunnat

Vuonna 2022 VAK ry:n palveluja käytti 76 eri kuntaa tai kuntayhtymää.

Hoidetut riippuvuudet

Chart by Visualizer

Vertailu vuoteen 2021: Alkoholi 38 %, sekakäyttäjät 36 %, huumeet 23 %, pelit 2 % lääkkeet 1 %

Asiakkaiden ikäjakauma

 

Chart by Visualizer
 

Varsinaisista asiakkaista v.2022 N =178 ja v.2021 N= 180.

Asiakkaiden hoitoajat

 

Chart by Visualizer

Päihdeaineet

 

Chart by Visualizer

Kuntoutustoiminta

Vuosi 2022 oli Kankaanpään A-kodin 69. toimintavuosi. Kuvaavaa vuodelle 2022 oli asiakaskysynnän suuret vaihtelut sekä edelleen koronaepidemian vaikutukset toiminnan toteuttamiseen. Asiakaskysynnän osalta koimme keväällä tilanteen, jossa perhekuntoutuksen käyttöaste oli ennätyksellisen alhainen, muuttuen kesällä tilanteeseen, jolloin A-kodilla oli lähihistorian ennätysmäärä lapsiasiakkaita mukana perhekuntoutuksessa. Yksilökuntoutuksessa suunta pidempien kuntoutusten osalta on ollut jo vuosia laskusuuntainen ja sama tendenssi oli nähtävillä myös vuonna 2022. Toisaalta syksyllä koimme tilanteen, jossa peruskuntoutuksen asiakaspaikat olivat täynnä, joka niin ikään tilanteena on harvinaista.

Hoitovuorokausikertymä vuonna 2022 oli lähes samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Hoitovuorokausia kertyi yhteensä 11 131 (2021: 11 274). VAK ry:n kuntoutuspalveluja käytti yhteensä 76 kuntaa tai kuntayhtymää, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna ja kertoo toiminnan valtakunnallisesta laajuudesta. Asiakasryhmittäin tarkasteltuna vuonna 2022 ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kriisiasiakkaiden määrä on edelleen melko vähäinen, mutta arvion mukaan kriisihoidon tarpeelle tulee olemaan jatkossa lisääntyvää tarvetta. Tämä selittyy muun muassa lyhentyneiden kuntoutusjaksojen vaikuttavuuden muutoksilla.

Selvän muutoksen A-kodin asiakasrakenteeseen on tuonut vankien osuuden lisääntyminen. Vuonna 2022 vankien osuus asiakaskunnasta oli 13 prosenttia, joka on selvästi enemmän edellisvuosiin verrattuna. Edelleen myös näyttää siltä, että kuntoutukseen hakeutuvista asiakkaista vain harvalla on enää vain päihteiden käyttöön liittyviä hoidollisia tarpeita. Yhä useamman asiakkaan kohdalla avun tarve liittyy myös psyykkisten sairauksien hoitoon tai taloudellisten ongelmien korjaamiseen.

Vuonna 2022 jatkettiin sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää päihdeäitien palveluiden kehittämishanketta. Perhekuntoutuksen kehittämistyön keskiössä on ollut perhetyön mallintaminen sekä lastenhoidon linkittyminen osaksi koko perheen kuntoutusta. Tämän muutostyön seurauksena lakkautettiin päivähoitolain mukainen lastenhoidon järjestäminen. Käytännössä lastenhoitoa toteutetaan edelleen A-kodilla, mutta luopuminen varhaiskasvatuslain edellyttämästä päivähoidon järjestämisvastuusta mahdollistaa paremmin perhetyön ja lastenhoidon yhteensovittamisen.

Yksilökuntoutuksen puolella kehittämistyö on edellisvuoden tavoin liittynyt kuntoutustoiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä kuntoutusprosessien kuvaamiseen. Lisäksi jatkuvan kehittämistyön kohteena on asiakastietojärjestelmän toiminnan parantaminen. Vuonna 2022 otettiin käyttöön uusi työvuorosuunnitteluohjelma Velho.

A-kodin perinteisiä Elopäiviä päästiin viettämään koronatauon jälkeen elokuussa. Elopäivien tarkoituksena on koota yhteen uudet ja vanhat kuntoutujat sekä henkilökunnan jäsenet. Kutsuvieraana Elopäivällä vieraili Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.

Koronarajoitusten poistuttua alan seminaari- ja muu tapahtumatoiminta pääsi uudelleen käyntiin. VAK ry osallistui Oulussa järjestetyille Sosiaalialan asiantuntijapäiville, Lahdessa järjestetyille Lastensuojelupäiville sekä verkkotapahtumana järjestetyille Päihdepäiville. Peruspalvelukuntayhtymän kanssa jatkettiin A-kodilla toteutettavien lasten valvottujen ja tuettujen tapaamisten muodossa, joiden kysyntä on ollut pienessä kasvussa.

Yhteistyökumppaneitamme ovat olleet muun muassa Rikosseuraamuslaitos, A-kiltojen liitto, AA ja NA, YAD ry, Kris Satakunta, Tampereen yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Winnova Oy, Sataedu, Tampereen seudun ammattiopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu.

Hoitojaksot

Kuntoutusjaksojen kestossa selvä muutossuuntaus on nähtävillä pidempien, yli 30 vuorokautta kestävien kuntoutusjaksojen määrän vähentymisessä. Vuonna 2022 A-kodin keskimääräinen hoitoaika oli 45 vuorokautta. Asiakkaiden keski-ikä oli 35 vuotta ja naisten osuus asiakkaista oli 26 prosenttia, joka on hieman enemmän edellisvuoteen verrattuna. Naisten keski-ikä oli selvästi miehiä alhaisempi. Perhekuntoutuksen osuus kaikista asiakkaista oli 32 prosenttia. Hoitojakson keskeyttäneiden osuus oli hieman yli 11 prosenttia.

A-kodin kuntoutujien päihdeprofiilissa tapahtui selvä muutos vuonna 2022, jolloin alkoholiongelmaisten osuus kaikista asiakkaista nousi 44 prosenttiin. Huumeidenkäyttäjien osuus kuntoutujista oli 19 prosenttia ja sekakäyttäjien osuus 34 prosenttia. Peliriippuvaisten osuus on pysynyt viime vuodet samalla, alhaisella tasolla. Suunta alkoholiongelmien kasvulle on siis nähtävillä A-kodin päihdeprofiilin perusteella.

Kuvassa henkilöitä metsän äärellä pirunpellolla selkä kameraan päin.

Henkilöstö

Kankaanpään A-kodin henkilökunnan kokonaismäärä vuonna 2022 oli 34 työntekijää. Kaikilla asiakastyöntekijöillä on sosiaali- tai terveysalan koulutus, sekä kattavasti myös useita täydennyskoulutuksia. Koko henkilöstön keskimääräinen työsuhteen kesto A-kodilla oli 12 vuotta.

Toimintasuunnitelman mukaisesti työntekijöiden kouluttautumiseen panostettiin ja osaamista pyrittiin edelleen kehittämään. Työntekijämme ovatkin aktiivisia kehittämään osaamistaan laaja-alaisesti. A-kodin perustehtävänä on tuottaa laadukasta päihdekuntoutusta, ja tavoitteen saavuttaminen edellyttää jatkuvaa toiminnan ja osaamisen kehittämistä. Kehittämistyössä käytämme hyväksi myös asiakkailta saamaamme kuntoutustoiminnan palautetta.

Vuonna 2022 työntekijät osallistuivat seuraaviin koulutuksiin: päihde- ja mielenterveystyön erikoistumisopinnot, psykoterapiaopinnot, kognitiivinen lyhytterapia, akupunktio, NEPSY (neuropsykiatrinen valmentaja) ja yhteisöhoidon koulutus.

VAK ry on työnantajana työntekijälähtöinen organisaatio. Tällä tarkoitamme ennen kaikkea sitä, että kohtelemme henkilöstöä yhdenvertaisesti, reilusti ja työntekijöiden tarpeita huomioiden. Työhyvinvointia pyrimme ylläpitämään kattavasti ja monipuolisesti. Kaikki asiakastyön työryhmät ovat käyneet kuukausittain ryhmätyönohjauksessa. Tarpeen mukaan järjestämme myös mahdollisuuden osallistua yksilötyönohjaukseen. Työntekijöiden työhyvinvointia tuettiin Epassi-eduilla ja järjestämällä yhteisöittäin työhyvinvointia tukevaa toimintaa. Uutena työsuhde-etuna otettiin käyttöön työsuhdepolkupyörän verovapaa hankintamahdollisuus.

VAK ry tarjoaa henkilöstölleen kattavat työterveyshuollon palvelut Pihlajalinna Oy:n tuottamana. Työterveyshuollon kanssa jatkettiin vuonna 2022 yhteistyötä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Kehityskeskustelut toteutettiin suunnitellusti kerran vuoden aikana.

Työntekijöiden työhyvinvointia ylläpidetään myös työvuorosuunnittelun sekä työntekijä resurssoinnin avulla, jolloin loma ja muut vapaatoiveet on pyritty toteuttamaan työntekijälähtöisesti. Työvuorosuunnittelussa kannustetaan noudattamaan ergonomista suunnittelua. Sijaisten käytöllä on pyritty vähentämään työntekijöiden työssä kuormittumista.

A-kodin henkilökuntaan kuuluivat vuonna 2022 johtaja, lääkäri (osa-aikainen), 25 asiakastyöntekijää sekä 8 tukipalvelujen työntekijää.

A-koti on suosittu harjoittelupaikka. Vuoden aikana tarjosimme useille alan opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa päihdetyön harjoittelujakson A-kodilla. 

Työsuojelutoiminta

Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden 2022 aikana säännöllisesti. Omavalvontasuunnitelma päivitettiin, sekä laadittiin varautumissuunnitelma äkillisiin toiminnan muutostilanteisiin.

Yhteistyötahot:

 • Rikosseuraamuslaitos
 • A-kiltojen liitto
 • AA- ja NA-toiminta
 • YAD ry
 • Kris Satakunta
 • Tampereen yliopisto
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Winnova Oy
 • Sataedu
 • Tampereen seudun ammattiopisto
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu